آموزش هوش مصنوعی

هوش مصنوعی چگونه آینده آموزش را متحول میکند

آینده هوش مصنوعی
عمومی خبری

پیشگفتار
در ده ههای اخیر سرعت تحولات و پیشرف تهای علمی و تکنولوژیک افزایش
سرسا مآوری داشته و صحنۀ حیات بشر را ب هکلی دگرگون کرده است. کشور ما نیز
– ب همانند بسیاری از کشورهای جهان – در این دوران با انواع مسائل مرتبط با ظهور
ساحات و پدید ههای جدید دس تب هگریبان بوده است.
مسائل و موضوعات مرتبط با عرصه تکنولوژ یهای نوظهور اطلاعاتی و ارتباطی و
فضای سایبری ب هدلیل ماهیت تازه و ب یسابقۀ خود، از غموض و پیچیدگیِ بیشتری
نسبت به سایر حوز هها برخوردارند. اینگونه موضوعات از یک طرف ریش ههای
عمیقی در صحنۀ علمیِ کشور و توانمند یها و دستاوردهای علمی و تکنولوژیک آن
داشته، و از طرف دیگر موجد عین یترین و واقع یترین مسائل و چال شها در برابر
حاکمیت و جامعۀ – چه در سطح فردی و چه نهادی – هستند. از این جهت است
که ضرورت پرداختن به ریش هها و بنیادهای علمی مسائل و چال شهای این حوزه
بی شازپیش آشکار م یشود.
عبارت است از مجموع های از آثار علمی و پژوهشی » دفترهای آبی « مجموعه
که با نظر به برخی از مه مترین مسائل مبتلابه کشور، سعی در توسعۀ گسترۀ
دانش و ادبیات علمی در حوز ههای مرتبط با آ نها را دارد. پژوهشگاه فضای مجازی
در طراحی این مجموعه ن هتنها ب هدنبال بهر هبرداری و ارتقاء سرمای ههای علمی و
انسانی کشور بوده، بلکه توجه ویژ های به مرزهای دانش در سطح جهان و آخرین
دستاوردهای علمی و تکنولوژیک در حوز ههای مرتبط به خود را داشته و سعی در
بازنمایی و تحلیل آ نها را داشته است؛ به این امید که – در حد توان خود – زمینۀ
مواجهۀ هوشمندانه و مؤثر با این عرصۀ نوظهور و فرص تها و تهدیدهای آن را
تمهید نماید.
درآمد
انقلاب هوش مصنوعی و دستاوردهای شگف تانگیز آن در سا لهای اخیر، در
صدر موضوعات و پرس شهایی است که در سا لهای اخیر مورد توجه بسیاری
از حکوم تها، مراکز علمی-سیاستی، نخبگان و متخصصان بوده است. علاو هبر
فرص تها و امکا نهای گسترد های که ب هواسطۀ پیشرفتِ انقلابیِ این فناور یها
در اختیار انسا نها قرار گرفته، تهدیدها و ابهامات فراوانی نیز در مورد تبعات و
عواقب این حرکت شتا بزده و ب یمهابا ب هوجود آمده است. دعوت به تأمل و تأنیِ
بیشتر در مورد این فناور یها و اصول و هنجارهای توسعه و کاربست آ نها در
حوز ههای مختلف، وجه مشترک حجم انبوهی از آثار پژوهشی، انواع کتا بها و
سایر مکتوبات، و نیز نشس تها و کنفران سهای مختلف در سا لهای اخیر بوده
است.
و نظام علم، تحقیقات و نوآوری یکی از مه مترین حوز ههایی » آموزش « عرصه
است که با ظهور فناور یهای مربوط به هوش مصنوعی دگرگون شده و تحولاتی
اساسی را پشت سر خواهد گذشت. ورود انواع تکنولوژ یها و دستاوردهای مرتبط
باعث شک لگیری ،» آموزش « با هوش مصنوعی در ابعاد و جوانب مختلفِ حوزۀ
امکا نها و مسیرهای تاز های شده که – علیرغم نقاط روشن و امیدوارکنندۀ بسیار
– نگران یها و بی مهایی را نیز به همراه داشته است. کشور ما نیز در سا لهای اخیر
تلا شهایی را در مسیر دستیابی به برخی توانمند یهای این حوزه و بهر همندی از
مواهب آن در پیش گرفته است. باای نوصف، حرکت آگاهانه و حسا بشده در
این مسیر مستلزم ارزیابی انتقادیِ فعالی تها و تجربیات سایر کشورها در این
زمینه است.
اثر حاضر در نوامبر 2022 توسط شورای اروپا و به قلم 5 نفر از پژوهشگران
این شورا به نگارش درآمده است. ویژگی برجستۀ این پژوهش که موجب تمایز
آن از سایر آثار منتشرشده در سطح جهان شده است، جامعیت و چندوجهی
هوش مصنوعی و فناور یهای » کاربرد « بودن آن است. نگارندگان ن هتنها به
مرتبط با آن در انواع فعالی تها و فرآیندهای مرتبط با آموزش م یپردازند، بلکه از
زاوی های دیگر، به نظام آموزشیِ حوز ههای مرتبط با این فناور یها و انواع فرآیندها
و اقداماتی که در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه انجام
هوش « م یشود، نیز توجه ویژ های داشت هاند. ب ههمی ندلیل، عنوان اثر خود را
گذارده و رویکردی جامع به این مسئله اتخاذ )AI & ED( » مصنوعی و آموزش
کرد هاند.
یکی از اهداف پژوهشگاه فضای مجازی در انتشار مجموعه گزار شهای
بازنمایی و انتشار مه مترین و – » دفترهای آبی « پژوهشیِ خود – تحت عنوان
برجست هترین آثار علمیِ مرتبط با حوزۀ کاریِ خود در سطح جهان است. ازای نرو،
با توجه به اهمیت این مسئله در کشور ما و مسائل و پرس شهای مهمی که در
برابر تصمی مگیران و خ طمش یگذاران کشور در این عرصه وجود دارد، پی ششمارۀ
– » هوش مصنوعی و آموزش « به گزارش » دفترهای آبی « نخست مجموعه
اختصاص پیدا کرده – )Council of Europe( منتشرشده توسط شورای اروپا
است.
هجدهم د یماه هزار و چهارصد و دو
میثم غلامی
پژوهشگاه فضای مجازی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات تراست
عمومی خبری
لیست 11 تا از بهترین محصولات تراست از نگاه مشتریان

بهترین محصولات تراست را می شناسید؟  میدانستید یکی از بهترین برند های تولید شده در کشوره؟ می دانید تمامی محصولات تاییدیه دانشگاه لوزان سوئیس رو داره؟ ا

عمومی خبری
نمایندگی فروش پانل گچی جی برد

نمایندگی فروش پانل گچی جی برد گچ برگ جی برد یکی از بروز ترین صفحات روکش دار گچی که به تازگی در ایران شروع به تولید نموده است از لحاظ کیفیت به دو نوع، درجه یک و درجه دو تقسیم بندی میشود. درجه یک از لحاظ قیمت نسبت به درجه …

NFT چیست و چطور کار می کند؟
عمومی خبری
NFT چیست؟ هرآنچه باید در مورد توکن غیرقابل تعویض بدانید

NFT چیست و چطور کار می کند؟ | همه چیز درباره توکن غیر قابل معاوضه ان اف تی