آموزش هوش مصنوعی

سیستمهای سازگاری پذیر آموزش خصوصی

آینده هوش مصنوعی
عمومی خبری

سیستمهای سازگار یپذیر آموزش خصوصی

تعاریف
،)ITS( سیست مهای سازگار یپذیر آموزش خصوصی، سیستمهای هوشمند آموزش خصوصی
محیطهای هوشمند یادگیری تعاملی یا سیستمهای شخصی یادگیری )عنایت داشته باشید که
بعضی از اصطلاحات محل مناقش هاند(: ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی که م یتوانند آموزش
خصوصی گا مب هگام، تمرین، سازوکارهای داربست )همچون توصی هها، بازخورد، پیشنهادها و
پیاموار هها( و ارزیاب یهای شخص یشده برای هر آموزنده فراهم کنند. این امر معمولا از طریق
موضوعاتی در عرص ههای تعری فشده و ساختارمندی همچون ریاضیات یا فیزیک انجام م یشود.
سواد هوش مصنوعی: مهارت در ابعاد انسانی و فناورانۀ هوش مصنوعی، در سطحی که
متناسب با فرد باشد )یعنی بر اساس سن و علایقش(.
سیستمهای هوش مصنوعی: اصطلاحی کلی که شامل ابزارها، کاربستها، نرمافزارها،
شبک هها و … مبتنی بر هوش مصنوعی م یشود.
مشهور است که تعریف و درک هوش مصنوعی دشوار است. درنتیجه :)AI( هوش مصنوعی
دو تعریف مکمل ارائه م یدهیم:
مجموع های از علوم، نظریات و تکنی کها که هدفشان بازتولید مهار تهای شناختیِ
انسان توسط ماشین است. مثلا هدف از تحولات کنونی این است که بتوانند وظایف
1) پیچید های را که قبلا به انسان محول م یشده به ماشین بسپارند. )شورای اروپا، ۲۰11
سیست مهای ماشی نمبنایی که، بر اساس اهداف تعری فشده توسط انسان، م یتوانند
پی شبین یهایی کنند، پیشنهادهایی دهند یا تصمیماتی بگیرند که بر محی طهای واقعی
یا مجازی تأثیر بگذارد. سیست مهای هوش مصنوعی با ما تعامل دارند و بر محیط ما
تأثیر م یگذارند، چه مستقیم، چه غیرمستقیم. این سیست مها معمولا درظاهر عملکرد
خودمختار دارند و م یتوانند با یادگیری شرایط، رفتارشان را اصلاح کنند. )یونیسف،
۲)1۶ :۲۰۲1
برای نمایش دامنۀ تعریفات مختلفی که از هوش مصنوعی ارائه شده است، برخی دیگر از
تعاریف را در ضمیمۀ شمارۀ 1 م یآوریم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آینده هوش مصنوعی
عمومی خبری
هوش مصنوعی چگونه آینده آموزش را متحول میکند

پیشگفتار در ده ههای اخیر سرعت تحولات و پیشرف تهای علمی و تکنولوژیک افزایش سرسا مآوری داشته و صحنۀ حیات بشر را ب هکلی دگرگون کرده است. کشور ما نیز – ب همانند بسیاری از کشورهای جهان – در این دوران با انواع مسائل مرتبط با ظهور ساحات و پدید …

vlc
عمومی خبری
متداول‌ترین نوع حملات رمز عبور

متداول‌ترین نوع حملات رمز عبور

عمومی خبری
مزیتی‌هایی که با کسب مدرک CCNA بدست می‌آورید!

گواهینامه‌های تخصصی در عصر اطلاعات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت بسیاری از افراد شناخته می‌شوند. یکی از گواهینامه‌های معتبر و پرطرفدار در عالم فناوری، گواهینامه سیسکو است