آموزش هوش مصنوعی

سیستمهای سازگاری پذیر آموزش خصوصی

آینده هوش مصنوعی
عمومی خبری

سیستمهای سازگار یپذیر آموزش خصوصی

تعاریف
،)ITS( سیست مهای سازگار یپذیر آموزش خصوصی، سیستمهای هوشمند آموزش خصوصی
محیطهای هوشمند یادگیری تعاملی یا سیستمهای شخصی یادگیری )عنایت داشته باشید که
بعضی از اصطلاحات محل مناقش هاند(: ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی که م یتوانند آموزش
خصوصی گا مب هگام، تمرین، سازوکارهای داربست )همچون توصی هها، بازخورد، پیشنهادها و
پیاموار هها( و ارزیاب یهای شخص یشده برای هر آموزنده فراهم کنند. این امر معمولا از طریق
موضوعاتی در عرص ههای تعری فشده و ساختارمندی همچون ریاضیات یا فیزیک انجام م یشود.
سواد هوش مصنوعی: مهارت در ابعاد انسانی و فناورانۀ هوش مصنوعی، در سطحی که
متناسب با فرد باشد )یعنی بر اساس سن و علایقش(.
سیستمهای هوش مصنوعی: اصطلاحی کلی که شامل ابزارها، کاربستها، نرمافزارها،
شبک هها و … مبتنی بر هوش مصنوعی م یشود.
مشهور است که تعریف و درک هوش مصنوعی دشوار است. درنتیجه :)AI( هوش مصنوعی
دو تعریف مکمل ارائه م یدهیم:
مجموع های از علوم، نظریات و تکنی کها که هدفشان بازتولید مهار تهای شناختیِ
انسان توسط ماشین است. مثلا هدف از تحولات کنونی این است که بتوانند وظایف
1) پیچید های را که قبلا به انسان محول م یشده به ماشین بسپارند. )شورای اروپا، ۲۰11
سیست مهای ماشی نمبنایی که، بر اساس اهداف تعری فشده توسط انسان، م یتوانند
پی شبین یهایی کنند، پیشنهادهایی دهند یا تصمیماتی بگیرند که بر محی طهای واقعی
یا مجازی تأثیر بگذارد. سیست مهای هوش مصنوعی با ما تعامل دارند و بر محیط ما
تأثیر م یگذارند، چه مستقیم، چه غیرمستقیم. این سیست مها معمولا درظاهر عملکرد
خودمختار دارند و م یتوانند با یادگیری شرایط، رفتارشان را اصلاح کنند. )یونیسف،
۲)1۶ :۲۰۲1
برای نمایش دامنۀ تعریفات مختلفی که از هوش مصنوعی ارائه شده است، برخی دیگر از
تعاریف را در ضمیمۀ شمارۀ 1 م یآوریم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عمومی خبری
نمایندگی فروش پانل گچی جی برد

نمایندگی فروش پانل گچی جی برد گچ برگ جی برد یکی از بروز ترین صفحات روکش دار گچی که به تازگی در ایران شروع به تولید نموده است از لحاظ کیفیت به دو نوع، درجه یک و درجه دو تقسیم بندی میشود. درجه یک از لحاظ قیمت نسبت به درجه …

NFT چیست و چطور کار می کند؟
عمومی خبری
NFT چیست؟ هرآنچه باید در مورد توکن غیرقابل تعویض بدانید

NFT چیست و چطور کار می کند؟ | همه چیز درباره توکن غیر قابل معاوضه ان اف تی

امنیت‌بخشیِ خانه‌های هوشمند
عمومی خبری
امنیت‌بخشیِ خانه‌های هوشمند

شرکت‌های امنیتی برای محافظت از خانه شما در برابر سرقت، آتش‌سوزی و سایر حوادث، فناوری‌های هوشمند –مخصوصاً دوربین‌های مدار بسته- را ارائه می‌دهند. اما همین فناوری‌های محافظت‌کننده خود نیز به محافظت نیاز دارند. در این موقعیت، چطور و با چه چیز می‌توان این امنیت را فراهم کرد؟ ما برایتان این …