آموزش هوش مصنوعی
شبکه و امنیت

سه گانه سیا در رمزنگاری

وقتی صحبت از امنیت شبکه می شود، سه گانه سیا یکی از مهم ترین مدل هایی است که برای هدایت سیاست های امنیت اطلاعات در یک سازمان طراحی شده است.